ΨΗΦΙΣΜΑ της Ε.Α.Φ.Α.

2018-11-30 19:35

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής (Ε.Α.Φ.Α.) επιδιώκει σταθερά μέσα από το έργο της τη σύζευξη της εξειδικευμένης γνώσης της Αθλητικής Επιστήμης, με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες, στην εκπαίδευση, την υγεία και τον αθλητισμό. Τα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα ήταν αυτά που αναβάθμισαν τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας ως θεμελιώδους παράγοντα ευεξίας και οδήγησαν στην ανάγκη ύπαρξης άριστα καταρτισμένων επαγγελματιών στο χώρο της άσκησης και του αθλητισμού.

Ωστόσο, φαίνεται ότι η Πολιτεία δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη και εκχωρεί με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, δικαιώματα που αφορούν την εκπαίδευση, την άσκηση και κατ’ επέκταση τη διαπαιδαγώγηση των πολιτών, σε πρόσωπα και φορείς με πλημμελή εκπαίδευση και χαμηλής ποιότητας επαγγελματική κατάρτιση. Τα μέλη της Ε.Α.Φ.Α. κρίνουν ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου όχι απλά απαξιώνει τα τετραετούς φοίτησης Προγράμματα Σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας, αλλά πλήττει  ζωτικούς τομείς όπως είναι η δημόσια υγεία και η εκπαίδευση. Αυτό τεκμαίρεται από το σχέδιο νόμου όπου φυσικά πρόσωπα χωρίς πιστοποιημένη παιδαγωγική κατάρτιση, αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα ‘’εκπαιδευτή’’ σε ιδιωτικά γυμναστήρια, χώρους αθλητικής αναψυχής και ακαδημίες σπορ.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου μας βρίσκει κάθετα αντίθετους επειδή:

  1. Παρέχει το δικαίωμα σε άτομα με περιορισμένη εκπαίδευση και χαμηλό επίπεδο μόρφωσης να εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζοντας την σωματική ανάπτυξη και ηθικο-κοινωνική εξέλιξη του τυπικού πληθυσμού, όπως επίσης και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
  2. Εξομοιώνει τους τίτλους σπουδών των εξειδικευμένων πτυχιούχων των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Ανώτατης Εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης, με τίτλους σπουδών Μετα-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) και πτυχία επαγγελματικής ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Π.Α.Λ.).
  3. Εκχωρεί εκπαιδευτικές αρμοδιότητες στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και σε Ομοσπονδίες, μετατρέποντας διοικητικές υπηρεσίες και αθλητικούς οργανισμούς, σε φορείς εκπαίδευσης, πιστοποίησης και κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων.
  4. Πλήττει καίρια νομικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (Ν219/2006, άρθρο 3, παρ. 5β) των πτυχιούχων  των Σχολών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οι οποίοι είχαν το αποκλειστικό δικαίωμα απασχόλησης στα Ιδιωτικά Γυμναστήρια.

Θεωρούμε επίσης ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποτελεί ένα ακόμη βήμα υποβάθμισης των υπηρεσιών προς τους πολίτες, αφού το επάγγελμα του προπονητή θα μπορούν να ασκήσουν, όχι μόνο οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α., αλλά και απόφοιτοι Κολλεγίων, Ι.Ε.Κ., επαγγελματικής ειδικότητας Ε.Π.Α.Λ., καθώς και κάτοχοι τίτλου προπονητή από τις Σχολές της Γ.Γ.Α.. Σε αυτές τις σχολές μάλιστα θα μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι Λυκείου με αθλητική εμπειρία, την οποία θα μπορούν να πιστοποιήσουν ακόμη και με απλή υπεύθυνη δήλωση. Για άλλη μια φορά, εξομοιώνονται οι πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές των Τ.Ε.Φ.Α.Α. διάρκειας τεσσάρων ετών, με σχολές προπονητών της Γ.Γ.Α. διάρκειας μόλις έξι μηνών ή με τίτλους σπουδών Ι.Ε.Κ. και διπλώματα επαγγελματικής ειδικότητας Ε.Π.Α.Λ..

Σε μια εποχή που ολόκληρη η ελληνική κοινωνία ταλανίζεται ακόμη από τις συνέπειες της οικονομικής  κρίσης θα περίμενε κανείς από την Πολιτεία μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που θα διασφάλιζαν μια καλύτερη και αισιόδοξη επόμενη μέρα. Ζητούμενο της εποχής πρέπει να είναι η ποιοτικότερη εκπαίδευση σε όλους τους τομείς και σ’ αυτήν πρέπει να κατατείνουμε. Η Φυσική Αγωγή και τα σπορ άλλωστε αποτελούν βασική πτυχή της εκπαίδευσης  και αναμένουμε ως πολίτες και ως επαγγελματίες του κλάδου ένα νομοσχέδιο που θα οριοθετεί και θα απαιτεί από τους εμπλεκόμενους συγκεκριμένα υψηλού επιπέδου προσόντα, για να τους εμπιστευτεί την ευθύνη εκπαίδευσης και άθλησης της κοινωνίας. Η εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση, η πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια και το υψηλό επίπεδο γενικότερης κουλτούρας απ’ όλους όσους απασχολούνται μ’ αυτό το αντικείμενο, πρέπει να θεωρούνται προαπαιτούμενα, ιδιαίτερα μάλιστα απ΄αυτούς που πρόκειται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε παιδιά και νέους.

Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους ζητούμε την απόσυρση και επαναδιαβούλευση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

ΨΗΦΙΣΜΑ της Ε.Α.Φ.Α. (σε .pdf).

 

Πίσω